Job Vacancies


Education Worker - Wales

 

Education Worker – Wales

Show Racism the Red Card is an anti-racism educational charity.

Our aim is to combat racism through enabling role models, who are predominantly but not exclusively footballers, to present an anti-racism message to young people and society.

The post is involved in delivering workshops to young people and adults throughout Wales, working within the team to help organise anti-racism events, reporting, monitoring and evaluating the work of the team.

Due to some of the Welsh rural locations visited, candidates must have a full UK driving licence and access to a car/driver.

35 hours/week
Salary - NJC Scale 22 - 25 - £20,661 - £22,658
6% pension

Applicants must have:

·         Experience in a similar role including delivering workshops to young people and adults

·         Excellent communications skills; written, telephone and inter personal

·         Commitment to tackling racism and other forms of inequality

·         Ability to meet specific deadlines under pressure

·         Ability to work effectively as part of a team

·         Excellent computer skills

·         Ability to develop new educational ideas and activities

 

Interested?

To download an application pack please click the link below or write to: 

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY

Email: info@theredcard.org

 

SRtRC offer good conditions of service including, flexible working hours, annual leave of 25 days rising with service, plus bank holidays and a group pension scheme.

Closing date: 12pm Tuesday 4th April 2017

Interviews will be held in Cardiff on 25th April 2017

 

 

Gweithiwr Addysg – Cymru

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae'r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

35 awr/wythnos

Cyflog: NJC Scale 22 - 25 - £20,661 - £22,658

Pensiwn 6%

Rhaid i’r ymgeisydd gael:

·         Profiad mewn rôl debyg gan gynnwys cyflwyno gweithdai i bobl ifanc ac oedolion

·         Sgiliau cyfathrebu ardderchog; ysgrifenedig, dros y ffôn a rhyngbersonol

·         Ymrwymiad i fynd i'r afael â hiliaeth a ffurfiau eraill o anghydraddoldeb

·         Y gallu i gwrdd â therfynau amser penodol dan bwysau

·         Y gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm

·         Sgiliau cyfrifiadurol rhagorol

·         Y gallu i ddatblygu syniadau a gweithgareddau addysgol newydd

Diddordeb?

 

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at: 

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY

 

Ebost: info@theredcard.org

 

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiad cau: 12:00 Dydd Mawrth 4ydd Ebrill, 2017

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 25ain Ebrill 2017
 Back to Vacancy Listing

Show Racism the Red Card major sponsors: